Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO !
 Thứ bảy, 22-09-2018
   LIÊN KẾT 
 
 
 
 
      THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ
   THÔNG TIN  
   

Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Lê Tấn Cường. (14h00: 28/8/2018).
Báo cáo tài chính Quý 2/2018. (09h0: 14/8/2018).
                 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2018 (đã kiểm toán)
                 Báo cáo tài chính Quý II/2018 (đã kiểm toán)
              Giải trình báo cáo tài chính bán niên 6 tháng đầu năm 2018
Báo cáo tài chính Quý 2/2018. (16h50:30/7/2018).
                 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2018
                 Báo cáo tài chính Quý II/2018
              Giải trình báo cáo tài chính Quý II/2018
Công bố thông tin ngày đăng ký giao dịch đầu tiên (cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung) (11h15: 27/07/2018).
Công bố thông tin Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính (09h30: 18/07/2018).
Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (08h00: 12/07/2018).
Thông báo về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (16h45: 22/6/2018).
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 (16h45: 22/6/2018).
Mẫu đăng ký nhận ứng cổ tức bằng chuyển khoản, ủy quyền nhận cổ tức 2017 bằng tiền.
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức 2017 bằng cổ phiếu. (13h45: 25/5/2018).
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. (13h40: 25/5/2018).
Công bố thông tin UBCKNN đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. (13h35: 25/5/2018).
Công bố kết qủa giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty. (14h05: 24/5/2018).
          Ông Tôn Long Thành Nam - Thành viên BKS Công ty
Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty. (10h53: 24/05/2018).
          Ông Phạm Văn Lâm - Thành viên BKS Công ty
Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của Công đoàn cơ sở Công ty (14h45: 15/05/2018).
Công bố giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty. (08h00: 07/5/2018).
          Ông Tôn Long Thành Nam - Thành viên BKS Công ty
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức 2017 bằng tiền. (15h00: 02/5/2018).
Báo cáo thường niên 2017. (10h20: 26/04/2018).
Công bố giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty. (17h00: 24/04/2018).
          Ông Phạm Văn Lâm - Thành viên BKS Công ty
Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người bội bộ Công ty (14h20:20/4/2018).
            Ông: Lê Tuấn Toàn - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty
Báo cáo tài chính Quý 1/2018. (08h50:20/4/2018).
                 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2018
              Báo cáo tài chính Quý I/2018
              Giải trình báo cáo tài chính Quý I/2018
Điều lệ Công ty 2018 (16h50: 16/04/2018).
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (16h40: 16/04/2018).
Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018 (14h40: 16/04/2018).
            Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2018.

            Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018.
Công bố giao dịch cổ phiếu của Công đoàn cơ sở Công ty (09h40: 11/04/2018).
Công bố giao dịch cổ phiếu của người bội bộ Công ty (17h00: 09/04/2018).
            Ông: Lê Tuấn Toàn - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty
Công bố kết giao dịch cổ phiếu của người bội bộ Công ty (17h00: 09/04/2018).
            Bà: Bùi Thị Như Hoa - Trưởng BKS Công ty
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (14h10: 03/04/2018).
Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (14h05: 03/04/2018).
               - Phiếu đăng ký tham dự Đại hội
               - Phiếu ủy quyền tham dự Đại hội 
Công bố giao dịch cổ phiếu của người bội bộ Công ty (16h25: 30/03/2018).
            Bà: Bùi Thị Như Hoa - Trưởng BKS Công ty.
Báo cáo tài chính 2017. (14h25: 28/03/2018).
                 Báo cáo tài chính hợp nhất 2017
              Báo cáo tài chính 2017
Thông báo về mất Giấy CNSH cổ phần của cổ đông Quảng Văn Bình. (16h45: 14/03/2018).
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. (08h45: 05/03/2018).
Báo cáo tài chính Quý 4/2017. (08h45: 30/01/2018).
                 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2017
              Báo cáo tài chính Quý 4/2017
Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty. (14h25: 24/01/2018).
          Ông: Ngô Văn Tươi - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (10h52: 24/01/2018).
Công bố giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty. (10h10: 12/01/2018).
          Ông: Ngô Văn Tươi - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Công bố thông tin ngày đăng ký giao dịch đầu tiên (cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung) (15h45: 03/01/2018).
Công bố Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán. (11h05: 29/12/2017).
Công bố thông tin về góp vốn và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH Nông Sản Tây Nguyên. (16h25: 20/12/2017).
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. (11h05: 01/12/2017).
Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Ông: Vũ Lam Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT. (11h05: 14/11/2017).
Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Ông Trần Đức Thạch TV HĐQT, Kế Toán trưởng và Ông: Tôn Long Thành Nam - Thành viên BKS. (16h15: 13/11/2017).
Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Ông: Vũ Lam Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT. (14h10: 01/11/2017).
Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Ông Trần Đức Thạch TV HĐQT, Kế Toán trưởng và Ông: Tôn Long Thành Nam - Thành viên BKS. (09h00: 30/10/2017).
Thủ tục mua cổ phiếu phát hành thêm (đối với cổ đông sở hữu chứng khoán chưa lưu ký). (09h00: 23/10/2017).
        - Thông báo hướng dẫn thủ tục mua cổ phiếu.  
          - Mẫu Giấy đăng ký mua cổ phiếu. 
          - Mẫu Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu. 
          - Mẫu Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. 
          - Mẫu Thông báo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. 

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu. (11h00: 05/10/2017).
Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữ nhà đầu tư nước ngoài. (10h55: 05/10/2017).
Thông báo về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng. (16h00: 04/10/2017).
Công bố thông tin UBCKNN cấp Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. (14h10: 02/10/2017).
Công bố Bảng cáo bạch phát hành cổ phiếu ra công chúng. (14h05: 02/10/2017).
  Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty. (17h00: 22/09/2017).
          Ông: Trần Thanh Chương - Thành viên HĐQT Công ty
Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty. (16h55: 13/09/2017).
          Ông: Phạm Văn Lâm - Thành viên BKS Công ty
Công bố giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty. (10h10: 13/09/2017).
          Ông: Trần Thanh Chương - Thành viên HĐQT Công ty
Thông báo V/v mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của ông Võ Tấn Dũng. (14h25: 01/09/2017).
Công bố giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty. (09h55: 03/08/2017).
          Ông: Phạm Văn Lâm - Thành viên BKS Công ty
Thông báo V/v mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của ông Phạm Võ Minh. (11h00: 01/08/2017).
Thông báo V/v mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của ông Nguyễn Thái Sơn. (11h00: 01/08/2017).
Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty. (08h20: 29/07/2017).
          Ông: Phạm Văn Lâm - Thành viên BKS Công ty
Công bố giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty. (10h58: 17/07/2017).
          Ông: Phạm Văn Lâm - Thành viên BKS Công ty
Thông báo V/v mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của ông Nguyễn Văn Minh. (14h00: 15/07/2017).
Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty. (17h10: 06/07/2017).
          Bà: Bùi Thị Như Hoa - Trưởng BKS Công ty
Công bố giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty. (10h40: 23/06/2017).
          Bà: Bùi Thị Như Hoa - Trưởng BKS Công ty
Thông báo V/v mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của ông Lê Văn Cường. (16h00: 12/06/2017).
Mẫu đăng ký nhận ứng cổ tức bằng chuyển khoản, ủy quyền nhận ứng cổ tức còn lại năm 2016.
Công bố thông tin: Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi  (16h20': 02/06/2017).
Công bố Quyết định số: 388/QĐ-SGDHN ngày 01/6/2017 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội V/v chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi  (16h15': 02/06/2017).
Công bố thông tin tóm tắt về tổ chức đăng ký giao dịch Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi  (16h10': 02/06/2017).
Công bố thông tin V/v điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức còn lại 2016 (đợt 2)  (10h15': 11/05/2017).
Công bố thông tin V/v chi trả cổ tức còn lại 2016 (14h05': 29/04/2017).
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (08h05': 16/04/2017)
              - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
              - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (16h05': 03/04/2017).
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (16h05': 03/04/2017).
Thông báo Đại hội đồng đông thường niên năm 2017 (16h05': 03/04/2017).
          Mẫu đăng ký và Ủy quyền tham dự ĐHCĐ
 năm 2017.
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 (10h05': 29/03/2017).
Báo cáo tài chính năm 2016 (10h00': 29/03/2017).
Thông báo V/v ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thay thế Thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2014-2018. (11h10: 23/03/2017).
            Mẫu số 1 và Mẫu số 2.
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để đăng ký giao dịch cổ phiếu tại SGDCK Hà Nội. (14h10: 14/03/2017).
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. (14h00: 14/03/2017).
Thông báo V/v mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của ông Hồ Minh Lâm. (11h00: 18/01/2017).
Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty. (09h10: 05/01/2017).
           Bà:  Đặng Mỹ Ái Hoa -Vợ ông: Võ Văn Danh -Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.                       Bà:  Võ Thị Luận -Em gái ông: Võ Văn Danh -Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mẫu đăng ký nhận ứng cổ tức bằng chuyển khoản, ủy quyền nhận ứng cổ tức đợt 1/2016. 
Công bố thông tin V/v thành lập chi nhánh Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi - Nhà máy tinh bột sắn Đồng Phú (07h45: 20/12/2016).  
Công bố thông tin V/v chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016. (09h40: 12/12/2016).  
Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty. (10h00: 08/12/2016).     
             Ông:  Nguyễn Chính -Chồng bà: Bùi Thị Như Hoa -Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty. (14h00: 29/11/2016).
          Ông: Phạm Văn Lâm - Thành viên BKS Công ty
Công bố giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty. (10h00: 21/11/2016).
           Bà:  Đặng Mỹ Ái Hoa -Vợ ông: Võ Văn Danh -Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.                             Bà:  Võ Thị Luận -Em gái ông: Võ Văn Danh -Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
             Ông:  Nguyễn Chính -Chồng bà: Bùi Thị Như Hoa -Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
Công bố giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty. (11h00: 19/11/2016).
          Ông: Đồng Văn Lập - Phó Tổng Giám đốc Công ty
Công bố giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty. (09h00: 08/11/2016).
          Ông: Phạm Văn Lâm - Thành viên BKS Công ty
Công bố thông tin thay đổi địa chỉ email của Công ty (16h00: 13/08/2016).
Thông báo V/v mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Nguyễn Trọng Trí (10h00: 09/08/2016).
Thông báo V/v mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của ông Nguyễn Thanh Tuấn. (14h00: 05/8/2016).Công bố thông tin từ nhiệm Thành viên BKS của ông Phạm Quốc Tàu. (08h00: 07/7/2016).
Công bố thông tin thành lập Nhà máy tinh bột sắn Đắk Song. (16h40: 25/5/2016).
Công bố thông tin V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc  Đồng Văn Lập. (16h40: 25/5/2016).
Công bố thông tin V/v tiếp tục bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc  Vũ Lam Sơn. (13h40: 10/5/2016).
Mẫu đăng ký nhận tiền bằng chuyển khoản, Ủy quyền nhận tiền cổ tức còn lại năm 2015. (13h40: 07/5/2016).
Công bố về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn. (16h10: 14/04/2016).
Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty. (16h00: 14/04/2016).
          - Ông: Vũ Lam Sơn - Phó chủ tịch HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc Công ty
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức còn lại 2015. (16h20: 11/04/2016).
Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty. (14h00: 06/04/2016).        
          Ông: Phạm Văn Lâm - Thành viên BKS Công ty
Công bố thông tin bầu bổ sung TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ còn lại 2014-2018. (11h30: 04/04/2016).
Biên bảnNghị quyết DHCĐ năm 2016. (10h30: 04/04/2016).
Công bố giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty. (08h00: 26/04/2016).
          - Ông: Vũ Lam Sơn - Phó chủ tịch HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc Công ty
          - Ông: Phạm Văn Lâm - Thành viên BKS Công ty
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2016. (11h00: 18/03/2016).
Thông báo V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016. (11h00: 18/03/2016).
          Mẫu đăng ký tham dự và Mẫu ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
Báo cáo Tài chính hợp nhất 2015. (08h00: 16/03/2016).
Báo cáo tài chính 2015. (08h00: 16/03/2016).
Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty. (08h00: 11/03/2016).
          - Bà: Bùi Thị Như Hoa - Trưởng ban Kiểm soát Công ty
          - Ông Trần Đức Thạch - Kế toán trưởng Công ty
Công bố giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty. (08h00: 29/02/2016).
          - Bà: Bùi Thị Như Hoa - Trưởng ban Kiểm soát Công ty
          - Ông Trần Đức Thạch - Kế toán trưởng Công ty
 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2016 (14h00:27/02/2016).
          - Thông báo gửi Quý Cổ đông.
          - Thông báo gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán và UBCK.

 Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Thay đổi lần thứ 17, ngày 17/02/2016).
Thông báo ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung, thay thế thành vien HĐQT, BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2018.  Mẫu ứng cử, đề cử.
Công bố thông tin từ nhiệm Thành viên BKS của ông: Lê Huy Hoàng
Mẫu đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản và Mẫu ủy quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015
Thông báo V/v chi ứng cổ tức đợt 1/2015
Công bố thông tin chi ứng cổ tức đợt 1/2015
Mẫu đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản và Mẫu ủy quyền nhận cổ tức năm 2014
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức 2014.
Công bố thông tin từ nhiệm Thành viên HĐQT của Bà: Nguyễn Thị Lương Thanh.
Biên bảnNghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
Mẫu Đăng ký và Ủy quyền  tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2015.
Tài liệu ĐHCD 2015.
Thông báo chốt danh sách cổ đông để mời tham dự ĐHCĐ 2015.
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015.
Công bố thông tin góp vốn và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH tinh bột Gen Sun ĐăkNông.
Thông báo V/v mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Tạ Công Vân.
Thông báo dời thời gian tổ chức Đại hội cổ đông 2015.
Thông báo V/v mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Đồng Văn Lập.
Báo cáo thường niên 2014
Báo cáo tài chính hợp nhất 2014.
 Báo cáo tài chính năm 2014.
Công bố Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 13/02/2015.
 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 2014.
 Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Thay đổi lần thứ 16, ngày 27/12/2014).
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2013.
Thông báo thay đỗi mẫu con dấu.
Thông báo V/v đăng ký lưu ký chứng khoán lần đầu và mở tài khoản lưu ký, ký gửi chứng khoán; Quyết định số: 56/QĐ-UBCK ngày 31/01/2013  của Ủy ban chứng khoán nhà nước.
Công bố Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số:75/2014/GCNCP-VSD ngày 22/10/2014
Công bố thông tin mua lại phần vốn góp tại Công ty TNHH tinh bột sắn KonTum.
Mẫu đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản, ủy quyền nhận cổ tức đợt 2/2013. 
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014.
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2013.
Thông báo chốt danh sách để làm thủ tục lưu ký chứng khoán tại VSD.
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Thay đổi lần thứ 15, ngày 28/5/2014).
Công bố thông tin thay đổi thành viên HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty.
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
Danh sách đề cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018.
Mẫu đăng ký và ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2014.
Tài liệu Đại hội cổ đông 2014
Báo cáo thường niên 2013
Báo cáo tài chính hợp nhất 2013
Báo cáo tài chính 2013
Thông báo chốt danh sách Đại hội cổ đông 2014.
Mẫu hồ sơ đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2018.
Thông báo đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2018.
Mẫu đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản, ủy quyền nhận cổ tức đợt 1/2013. 
Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1/2013.
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2012.
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013.
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013.
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng (số 508/UBCK-GCN ngày 02/02/2010).
Mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
Thông báo thay đổi hình thức chứng nhận sở hữu cổ phần.
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng (số 87/UBCK-GCN ngày 23/8/2011).
Báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
Giấy đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản và Giấy ủy quyền nhận cổ tức 2012.
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2012. 
Quy định tuần tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại ĐHCĐ. 


   

 

 

Các tin tức khác :
           TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2016
           TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2015
           TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2014
           ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2013
           ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2012
           ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2011
           ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2010
           ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2009
           ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2008
           GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP (MÃ SỐ THUẾ).
THÔNG TIN NỘI BỘ TUYỂN DỤNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI
48 Phạm Xuân Hòa, Phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
Điện thoại :  (0255) 3827308, 3819549, 3826952, 3822529.   Fax : (0255) 3822060
Email: apfco@apfco.com.vn