Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO !
 Thứ bảy, 16-10-2021
   LIÊN KẾT 
 
 
 
 
      THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ
   TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2014  
   

-Danh sách đề cử Hội đồng quản trịBan kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018.
- Mẫu  đăng ký và ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2014.
-Tài liệu Đại hội cổ đông 2014.
- Báo cáo thường niên 2013
- Báo cáo tài chính hợp nhất 2013
- Báo cáo tài chính 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin tức khác :
           THÔNG TIN
           THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ 2016
           TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2016
           TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2015
           ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2013
           ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2012
           ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2011
           ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2010
           ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2009
           ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2008
           GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP (MÃ SỐ THUẾ).
THÔNG TIN NỘI BỘ TUYỂN DỤNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI
48 Phạm Xuân Hòa, Phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
Điện thoại :  (0255) 3827308, 3819549, 3826952, 3822529.   Fax : (0255) 3822060
Email: apfco@apfco.com.vn