Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO !
 Thứ ba, 06-12-2022
   LIÊN KẾT 
 
 
 
 
      VĂN BẢN QUẢN TRỊ NỘI BỘ
     
   1. Điều lệ Công ty
  - Nghị quyết của HĐQT V/v ban hành điều lệ Công ty CP NSTP Quảng Ngãi. 
  - Điều lệ Công ty
2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
  - Nghị quyết của HĐQT V/v ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP NSTP Quảng Ngãi. 
  - Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty  
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
  - Nghị quyết của HĐQT V/v ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP NSTP Quảng Ngãi
  - Quy chế hoạt động của HĐQT 
4. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
  - Nghị quyết của BKS V/v ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công ty CP NSTP Quảng Ngãi. 
  - Quy chế hoạt động của BKS  

 

 

 

 

Các tin tức khác :
           Đại hội Cổ đông năm 2015
           Đại hội Cổ đông năm 2014
           Đại hội Cổ đông năm 2013
           Đại hội Cổ đông năm 2012
           Đại hội Cổ đông năm 2011
           Đại hội Cổ đông năm 2010
           Đại hội Cổ đông năm 2008
           Đại hội Cổ đông năm 2009
THÔNG TIN NỘI BỘ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI
48 Phạm Xuân Hòa, Phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
Điện thoại :  (0255) 3827308, 3819549, 3826952, 3822529.  Email: apfco@apfco.com.vn