Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO !
 Thứ sáu, 17-09-2021
   LIÊN KẾT 
 
 
 
 
      VĂN BẢN QUẢN TRỊ NỘI BỘ
   Đại hội Cổ đông năm 2014  
   

-Danh sách đề cử Hội đồng quản trịBan kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018.
- Mẫu  đăng ký và ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2014.
-Tài liệu Đại hội cổ đông 2014.
- Báo cáo thường niên 2013
- Báo cáo tài chính hợp nhất 2013
- Báo cáo tài chính 2013.

 

Các tin tức khác :
           
           Đại hội Cổ đông năm 2015
           Đại hội Cổ đông năm 2013
           Đại hội Cổ đông năm 2012
           Đại hội Cổ đông năm 2011
           Đại hội Cổ đông năm 2010
           Đại hội Cổ đông năm 2008
           Đại hội Cổ đông năm 2009
THÔNG TIN NỘI BỘ TUYỂN DỤNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI
48 Phạm Xuân Hòa, Phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
Điện thoại :  (0255) 3827308, 3819549, 3826952, 3822529.   Fax : (0255) 3822060
Email: apfco@apfco.com.vn