Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO !
 Thứ ba, 05-03-2024
   LIÊN KẾT 
 
 
 
 
      THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ
   THÔNG TIN  
   Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu APF (16h00; 29/02/2024).          
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2024 (14h00; 27/02/2024).            
Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2028 (07h00: 27/02/2024).
Công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Lần thứ 28 (17h00': 07/02/2024).
Công bố thông tin V/v tăng vốn điều lệ (16hh50: 03/02/2024)
Công bố thông tin thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn Nguyễn Đức Thắng (10h10: 01/2/2024).
 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 (16h35: 30/01/2024).
Báo cáo tài chính Quý 4/2023 (16h40: 29/01/2024).
                 Công bố thông tin BCTC
                 Báo cáo tài chính hợp nhất 
                 Báo cáo tài chính
                 Giải trình Báo cáo tài chính
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (15h30: 16/01/2024).
Công bố báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương ESOP 2022 (15h25: 16/01/2024).
Công bố thông tin kết quả mua cổ phiếu ESOP 2022 của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (15h30: 11/01/2024)
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền (14h10; 08/01/2024).            
            Mẫu đăng ký nhận tiền cổ tức 2023 (đợt 1) bằng chuyển khoản hoặc Ủy quyền.  
Nghị quyết của HĐQT thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 (17h10': 06/01/2024).
Công bố thông tin đăng ký mua cổ phiếu ESOP 2022 của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (17h20: 20/12/2023)
Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Nguyễn Phạm Hoàng Quân (17h10: 19/12/2023).
Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Phạm Ngô Hoàng Cường (17h05: 19/12/2023).
Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Nguyễn Phi Hùng (17h00: 19/12/2023).
Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Vương Thành Liễm (16h55: 19/12/2023).
Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Đinh Quang Kết (16h50: 19/12/2023).
Thông báo thủ tục mua cổ phiếu ESOP 2022 (17h15: 14/12/2023).
Thông bao phát hành cổ phiếu ESOP 2022   (17h10: 14/12/2023).
Nghị quyết của HĐQT V/V thông qua Phương án ESOP năm 2022 (17h00: 23/11/2023).
Báo cáo tài chính Quý 3/2023 (14h40: 26/10/2023).
                 Công bố thông tin BCTC
                 Báo cáo tài chính hợp nhất 
                 Báo cáo tài chính
                 Giải trình Báo cáo tài chính
Công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua việc triển khai thực hiện Phương án ESOP theo Nhị quyết Đại hội cổ đông năm 2022 (14h00: 29/9/2023).
Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2023 đã kiểm toán. (14h30: 29/8/2023).
                 Công bố thông tin BCTC
                 Báo cáo tài chính hợp nhất  
                 Báo cáo tài chính
                 Giải trình Báo cáo tài chính
Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Phạm Thị Tuyên Hoa (16h50: 21/8/2023).
Công bố thông tin ngày đăng ký giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch (16h40: 16/8/2023).
Công bố thông tin thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn Nguyễn Đức Thắng (10h10: 27/7/2023).
Công bố Nghị quyết phát hành CP theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết ĐHCĐ 2022 (16h00: 26/7/2023).
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2023 (15h00: 26/7/2023).
Báo cáo tài chính Quý 2/2023 (17h00: 25/7/2023)
                 Báo cáo tài chính hợp nhất  
                 Báo cáo tài chính
                 Giải trình Báo cáo tài chính
Công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp -Lần thứ 27 (17h00': 10/7/2023).
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (10h00: 24/6/2023).
Công bố báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2022 (09h55: 24/6/2023).
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu. (15h50: 05/6/2023)
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 (15h30: 02/06/2023).
Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 (17h10: 19/5/2023).
Công bố thông tin việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2022 (09h35: 06/5/2023)
Báo cáo tài chính Quý 1/2023 (17h00: 27/4/2023)
                 Báo cáo tài chính hợp nhất  
                 Báo cáo tài chính
                 Giải trình Báo cáo tài chính
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền. (17h15: 25/4/2023)
            Mẫu đăng ký nhận tiền cổ tức 2022 (đợt 2) bằng chuyển khoản hoặc ủy quyền.  
Công bố Quyết định của HĐQT về chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC bán niên và năm 2023 (16h30: 24/3/2023).
Báo cáo thường niên 2022 (09h00: 20/4/2023).
Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2023 (11h35: 01/4/2023).  
            - Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2023.
            - Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2023.
Công bố thông tin về việc thành lập Công ty TNHH MTV chế biến bột sắn Taoy (15h40: 29/3/2023)
Báo cáo tài chính năm 2022 (11h00: 20/3/2023)
                 Báo cáo tài chính hợp nhất  
                 Báo cáo tài chính
                 Giải trình Báo cáo tài chính
 Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên 2023 (14h15: 07/3/2023)
              Mẫu đăng ký, ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2023
Tài liệu ĐHCĐ thường năm 2023 (14h00: 07/3/2022)
              1. Chương trình Đại hội
               2. Quy chế làm việc của Đại hội
           3. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2022, KQ SXKD 2022 và KH 2023
               4. Báo cáo hoạt động của BKS 2022
               5. Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2022
               6. Tờ trình về tài chính, phân phối, thù lao và kiểm toán
            7Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ 2023
               8. Thẻ biểu quyết
               9. Phiếu biểu quyết
Công bố thông tin về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế (16h40: 02/3/2023). 
Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Lê Thị Kim Loan (16h30: 02/3/2023). 
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2023 và chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền (11h00; 03/02/2023).            
             Mẫu đăng ký nhận tiền cổ tức 2022 (đợt 1) bằng chuyển khoản hoặc ủy quyền.  
Báo cáo tài chính Qúy 4/2022 (11h20: 30/01/2023)
                 Báo cáo tài chính hợp nhất  
                 Báo cáo tài chính
                 Giải trình Báo cáo tài chính
 Báo cáo tình hinh quản trị Công ty năm 2022 (11h15: 30/01/2023).
Nghị quyết của HĐQT thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 (17h00': 17/01/2023).
Quyết định của HĐQT thay đổi người đại diện phần vốn góp của APFCO tại  Công ty TNHH tinh bột sắn Đăk Nông (16h50': 17/01/2023).
Quyết định của HĐQT thay đổi người đại diện phần vốn góp của APFCO tại  Công ty TNHH TM Khánh Dương Đăk Lăk (16h40': 17/01/2023).
Quyết định của HĐQT thay đổi người đại diện phần vốn góp của APFCO tại  Công ty TNHH Nông sản Tây Nguyên (16h30': 17/01/2023).
Quyết định của HĐQT thay đổi người đại diện phần vốn góp của APFCO tại  Công ty CP tinh bột sắn EaKar (16h20': 17/01/2023).
Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - đăng ký thay đổi lần thứ 26 (17h00': 29/12/2022).
Công bố thông tin về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế (13h40: 19/12/2022). 
Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Nguyễn Thị Thu Hà (16h40: 13/12/2022). 
 Công bố thông tin thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn Nguyễn Đức Thắng (15h10: 15/11/2022).
Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Trương Hồng Lĩnh (11h30: 12/11/2022). 
Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Lê Hữu Ngọc (11h00: 12/11/2022). 
Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - đăng ký thay đổi lần thứ 25 (10h50': 01/11/2022).
Công bố thông tin ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch - CP ESOP 2021 (16h20: 29/10/2022).
Báo cáo tài chính Qúy 3/2022 (17h00: 26/10/2022)
                 Báo cáo tài chính hợp nhất  
                 Báo cáo tài chính
                 Giải trình Báo cáo tài chính
Công bố thông tin V/v tăng vốn điều lệ (13hh40: 24/10/2022)
Công bố thông tin thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn Nguyễn Đức Thắng (09h10: 06/9/2022).
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (17h00: 06/9/2022).
Công bố báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương ESOP (16h55: 06/9/2022).
Công bố thông tin kết quả mua cổ phiếu ESOP của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (17h00: 30/8/2022)
Công bố thông tin ngày đăng ký giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch (10h50: 29/08/2022).
Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2022 đã kiểm toán. (17h00: 26/08/2022).
                 Báo cáo tài chính hợp nhất  
                 Báo cáo tài chính
                 Giải trình Báo cáo tài chính
Công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - đăng ký thay đổi lần thứ 24 (16h55': 25/8/2022).
Công bố thông tin V/v tăng vốn điều lệ (15hh40: 22/8/2022)
Công bố thông tin kết quả mua cổ phiếu ESOP của ông Lê Tuấn Toàn - Phó chủ tịch HĐQT  (14h40: 19/8/2022)
Công bố thông tin đăng ký mua cổ phiếu ESOP của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (17h00: 09/8/2022)
Thông báo thủ tục mua cổ phiếu ESOP theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2021 (15h00: 01/8/2022)
Báo cáo tài chính Qúy 2/2022. (17h40: 28/7/2022)
                 Báo cáo tài chính hợp nhất  
                 Báo cáo tài chính
                 Giải trình Báo cáo tài chính
Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (17h30: 28/7/2022).
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2022 (17h10: 28/7/2022).
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (16h10: 12/7/2022).
Công bố báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2021 (16h05: 12/7/2022).
Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2022. (10h00: 12.7.2022).
Công bố Quyết định của HĐQT về chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC bán niên và năm 2022 (10h00: 08/7/2022).
Công bố thông tin danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn  (10h00: 06/7/2022).
Công bố thông tin cổ đông lớn Nguyễn Đức Thắng  (17h40: 14/06/2022).
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu  (13h40: 10/06/2022).
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 (13h30: 10/06/2022).
Mẫu đăng ký nhận tiền cổ tức 2021 (đợt 2) bằng chuyển khoản hoặc ủy quyền.  
 Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Phạm Văn Á (10h00: 01/06/2022). 
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền. (16h15: 09/05/2022)
Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Lê Thị Đại Tín (10h00: 05/05/2022).
 Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Võ Bùi Hiền An (10h00: 05/05/2022).
Công bố thông tin thay đổi Nội dung đăng ký doanh nghiệp (11h25: 03/5/2022).
Báo cáo tài chính Qúy 1/2022. (09h15: 29/04/2022)
                 Báo cáo tài chính hợp nhất  
                 Báo cáo tài chính
                 Giải trình Báo cáo tài chính
Công bố Nghị quyết của HĐQT về việc trả cổ tức năm 2021 đợt 2 bằng tiền (09h20: 23/4/2022)
Công bố thông tin về bổ nhiệm Kế toán trưởng đối với ông Phạm Quốc Tàu (09h10: 23/4/2022)
Công bố thông tin về thôi kiêm nhiệm Kế toán trưởng đối với ông Trần Đức Thạch (09h05:23/4/2022)
Báo cáo thường niên 2021 (15h15: 19/4/2022).
Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022 (19h45: 17/4/2022).  
            - Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2022.
            - Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022.
Giấy ủy quyền của Tổng Giám đốc cho Phó Tổng Giám đốc Trần Đức Thạch  (15h20: 13/4/2022).
  Mẫu đăng ký nhận tiền cổ tức 2021 (đợt 1) bằng chuyển khoản hoặc ủy quyền.  
 Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên 2022 (07h05: 25/3/2022)
Tài liệu ĐHCĐ thường năm 2022 (07h00: 25/3/2022)
                 1. Chương trình Đại hội
               2. Quy chế làm việc của Đại hội
                3. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2021, KQ SXKD 2021 và KH 2022
               4. Báo cáo hoạt động của BKS 2021
               5. Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2021
               6. Tờ trình một số nội dung phê chuẩn tại Đại hội
                7. Báo cáo phát hành ESOP dựa vào kết quả SXKD 2022
               8. Tờ trình đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh
               9Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ 2022
               10. Thẻ biểu quyết
               11. Phiếu biểu quyết
 Công bố thông tin về bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Trần Đức Thạch (17h30: 24/3/2022). 
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt I năm 2021 bằng tiền (sửa đổi ngày đăng ký cuối cùng). (10h30: 12/3/2022). 
Công bố thông tin V/v thành lập Công ty TNHH MTV Chế biến bột sắn Attapue (15h30:10/03/2022).  Báo cáo tài chính năm 2021. (09h00: 10/3/2022)
                 Báo cáo tài chính hợp nhất 
                 Báo cáo tài chính 
                 Giải trình Báo cáo tài chính 
    Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt I năm 2021 bằng tiền. (16h10: 09/3/2022). 
  Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Trương Công Ninh (15h00: 04/03/2022)
 Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2022 (17h50; 17/02/2022). 
Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Bùi Thị Như Ý (10h00: 08/02/2022).     Báo cáo tình hinh quản trị Công ty năm 2021 (28/01/2022).
Báo cáo tài chính Qúy 4/2021. (10h00: 26/01/2022).
                  Báo cáo tài chính hợp nhất  
                 Báo cáo tài chính
                 Giải trình Báo cáo tài chính
Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (14h20: 22/101/2022). 
                  Ông Vũ Lam Sơn - Chủ tịch Công ty TNHH tinh bột sắn Kon Tum (Công ty con Công ty CP NSTP Quảng Ngãi); Cổ đông lớn của Công ty
  Công bố giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (10h00: 28/12/2021). 
 
                  Ông Vũ Lam Sơn - Chủ tịch Công ty TNHH tinh bột sắn Kon Tum (Công ty con Công ty CP NSTP Quảng Ngãi); Cổ đông lớn của Công ty  

 

 

 

    Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Võ Tấn Dũng (10h00: 06/12/2021).
Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Ngô Thanh Tùng  (15h00: 27/11/2021).
Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Lê Thị Ngọc Lan (16h00: 17/11/2021).
Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Nguyễn Thị Tâm  (10h00: 12/11/2021).
Báo cáo tài chính Qúy 3/2021. (17h00: 27/10/2021).
                 Báo cáo tài chính hợp nhất  
                 Báo cáo tài chính
                 Giải trình Báo cáo tài chính
Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Huỳnh Thanh Vương  (10h00: 16/10/2021).
Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Trần Thị Thu Hà (15h00: 25/8/2021).
Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2021 đã kiểm toán. (09h00: 14/08/2021).
                 Báo cáo tài chính hợp nhất  
                 Báo cáo tài chính
                 Giải trình Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính Qúy 2/2021. (10h00: 27/07/2021).
                 Báo cáo tài chính hợp nhất  
                 Báo cáo tài chính
                 Giải trình Báo cáo tài chính
Công bố thông tin ngày đăng ký giao dịch đầu tiên (cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung) (14h00: 26/07/2021).
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2021 (10h10: 24/07/2021).
Công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - đăng ký thay đổi lần thứ 23 (15h55': 16/07/2021).
Công bố Quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký giao cổ phiếu APF của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (10h35: 16.07.2021).
Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2021. (14h00: 12.07.2021).
Công bố Quyết định của HĐQT về chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC bán niên và năm 2021 (10h00: 10/07/2021).
Công bố thông tin về việc tăng vốn điều lệ  (17h00: 09/07/2021).
Công bố thông tin Danh sách cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2021  (17h30: 02/07/2021).
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. (15h10: 22/06/2021).
Công bố báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2020. (15h05: 22/06/2021).
Công bố thông tin tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại APF (16h00: 14/6/2021).
Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Nguyễn Thị Minh Hằng (17h00: 10/6/2021).
Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Lê Văn Ban (15h10: 02/6/2021).
Mẫu đăng ký nhận tiền cổ tức 2020 (đợt 2) bằng chuyển khoản hoặc ủy quyền.  
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu (08h55: 01/6/2021).
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 (08h50: 01/6/2021).
Công bố Nghị quyết của HĐQT về bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty (08h45: 18/5/2021).
Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Cù Minh Phước (10h10: 07/5/2021).
Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Nguyễn Thị Thu Hà (17h30: 05/5/2021).
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 (đợt 2) bằng tiền. (16h15: 03/05/2021).
Báo cáo tài chính Qúy 1/2021. (13h15: 28/04/2021).
                 Báo cáo tài chính hợp nhất  
                 Báo cáo tài chính
                 Giải trình Báo cáo tài chính
Báo cáo thường niên năm 2020. (15h30: 19/04/2021).
Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2021 (10h30: 19/04/2021). 
            - Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2021.
            - Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2021.
Thông báo mời họp ĐHCĐ 2021. (16h50:  26/03/2021).
               - Phiếu đăng ký tham dự Đại hội
               - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội 
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. (16h45:  26/03/2021).
               1. Chương trình Đại hội
               2. Quy chế làm việc của Đại hội
                3. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2020, kết quả hoạt động SXKD 2020 và KH 2021
               4. Báo cáo hoạt động của BKS 2020
               5. Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2020
               6. Tờ trình một số nội dung phê chuẩn tại Đại hội
                7. Báo cáo phát hành CP theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả SXKD 2021
               8. Báo cáo sửa đổi điều lệ Công ty
 
              9. Báo cáo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
               10. Báo cáo Quy chế hoạt động của HĐQT
               11. Báo cáo Quy chế hoạt động của BKS
               12. Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ 2021
               13. Thẻ biểu quyết
               14. Phiếu biểu quyết
Báo cáo tài chính năm 2020. (17h35: 22/03/2021).
                 Báo cáo tài chính hợp nhất  
                 Báo cáo tài chính
                 Giải trình Báo cáo tài chính
Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Trần Thị Kim Phương (17h30: 22/3/2021).
Công bố thông tin về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH TBS Đăk Nông tại Công ty TNHH BS Đăk Nông cho Công ty CP NSTP Quảng Ngãi (11h15; 01/03/2021).
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2021 (sửa đổi ngày đăng ký cuối cùng)  11h10; 05/03/2021.
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2021 (09h10; 01/03/2021).
Công bố kết quả giao dịch CP của người liên quan của người nội bộ Công ty. (09h00: 19/02/2021).
            Bà: Trần Thùy Dương, con ông Trần Ngọc Hải - Tổng Giám đốc Công ty. 
Báo cáo tình hinh quản trị Công ty năm 2020 (30/01/2021).
Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty. (09h20: 30/01/2021).
                Bà: Võ Đặng Thục Khang - Con ông: Võ Văn Danh - Chủ tịch HĐQT.
Báo cáo tài chính Qúy 4/2020. (09h15: 27/01/2021).
                 Báo cáo tài chính hợp nhất  
                 Báo cáo tài chính
                 Giải trình Báo cáo tài chính
Công bố giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty. (14h40: 26/01/2021).
            Bà: Trần Thùy Dương, con ông Trần Ngọc Hải - Tổng Giám đốc Công ty
Công bố giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty. (09h00: 18/01/2021).
                Bà: Võ Đặng Thục Khang - Con ông: Võ Văn Danh - Chủ tịch HĐQT.
Công bố Nghị quyết của HĐQT về giao dịch giữa Chủ tịch HĐQT với người có liên quan (14h25: 08/01/2021).
Mẫu đăng ký nhận tiền ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng chuyển khoản hoặc ủy quyền.  
Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Đoàn Ngọc Điệp (09h20: 11/12/2020).
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt I năm 2020 bằng tiền. (16h10: 08/12/2020).
Báo cáo tài chính Qúy 3/2020. (11h25: 20/10/2020).
                 Báo cáo tài chính hợp nhất  
                 Báo cáo tài chính
                 Giải trình Báo cáo tài chính
Công bố kết quả giao dịch CP của người liên quan của người nội bộ Công ty. (16h00: 16/10/2020).
            Bà: Trần Thùy Dương, con ông Trần Ngọc Hải - Tổng Giám đốc Công ty
Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 22 (15h40: 25/09/2020).
Công bố thông tin ngày đăng ký giao dịch đầu tiên (cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung) (15h15: 23/09/2020).
Công bố thông tin về việc tăng vốn điều lệ  (10h40: 18/09/2020).
Công bố giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty. (14h10: 11/09/2020).
            Bà: Trần Thùy Dương, con ông Trần Ngọc Hải - Tổng Giám đốc Công ty
Giấy ủy quyền của Tổng Giám đốc cho Phó Tổng Giám đốc Lê Ngọc Hinh  (16h20: 13/08/2020).
Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2020 đã kiểm toán. (15h40: 13/08/2020).
                 Báo cáo tài chính hợp nhất  
                 Báo cáo tài chính
                 Giải trình Báo cáo tài chính
Công bố thông tin V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty (15h40: 10/08/2020).
Giấy ủy quyền của Tổng Giám đốc cho Phó Tổng Giám đốc Đồng Văn Lập (16h25: 03/08/2020).
Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 21 (16h15: 03/08/2020).
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. (15h25: 03/08/2020).
Công bố báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2019. (15h20: 03/08/2020).
Báo cáo tài chính Qúy 2/2020. (11h40: 28/07/2020).
                 Báo cáo tài chính hợp nhất  
                 Báo cáo tài chính
                 Giải trình Báo cáo tài chính
Công bố thông tin V/v phê chuẩn nhân sự Tổng Giám đốc Công ty (15h00: 23/07/2020).
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu  (09h00: 14/07/2020).
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 (08h40: 14/07/2020).
Công bố thông tin Danh sách cổ đông lớn (16h00: 09/07/2020).
Mẫu đăng ký nhận tiền cổ tức năm 2019 (đợt 2) bằng chuyển khoản hoặc ủy quyền.  
Công bố thông tin V/v ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2020. (14h30: 01.07.2020).
Điều lệ Công ty 6/2020 (được sửa, đổi bổ sung tại ĐHCĐ thường niên 2020). (14h20: 01.07.2020).
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 (đợt 2) bằng tiền. (16h00: 17.06.2020).
Công bố thông tin về chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính 2020. (09h00: 17.06.2020).
Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2020 (08h30: 07/06/2020). 
            - Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2020.
            - Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2020.
 Công bố thông tin kết luận của cơ quan thuế (14h30:  02/6/2020).
 Tài liệu  ĐHCĐ 2020. (10h30:  25/05/2020).
Thông báo mời họp ĐHCĐ 2020. (09h30:  25/05/2020).
               - Phiếu đăng ký tham dự Đại hội
               - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội 
Mẫu đăng ký nhận tiền ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng chuyển khoản hoặc ủy quyền.  
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2020 -TB lần 2 (11h30; 27/04/2020).
Công bố thông tin thay đổi người đại diện phần vốn góp của APFCO  tại Cty TNHH TM Khánh Dương Đăk Lắk. (11h30: 27/04/2020).
Báo cáo tài chính Qúy 1/2020. (15h10: 16/04/2020).
                 Báo cáo tài chính hợp nhất  
                 Báo cáo tài chính
                 Giải trình Báo cáo tài chính
Công bố thông tin V/v thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ năm 2020 (15h00: 13/4/2020).
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt I năm 2019 bằng tiền(14h00: 13/04/2020).
Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian công bố thông tin báo cáo tài chính 2020 (14h30: 06/04/2020).
Báo cáo thường niên năm 2019. (08h40: 04/04/2020).
Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán. (10h50: 23/03/2020).
                 Báo cáo tài chính hợp nhất  
                 Báo cáo tài chính
                 Giải trình Báo cáo tài chính
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2020 (09h00; 17/03/2020).
Báo cáo tài chính Quý 4/2019. (10h00: 21/01/2020).
                 Báo cáo tài chính hợp nhất  
                 Báo cáo tài chính
                 Giải trình Báo cáo tài chính
Công bố thông tin xử phạt hành chính về thuế. (11h30:  18/11/2019).
Báo cáo tài chính Quý 3/2019. (10h35: 29/10/2019).
                 Báo cáo tài chính hợp nhất  
                 Báo cáo tài chính
                 Giải trình Báo cáo tài chính
Công bố thông tin về việc góp vốn và chỉ định người đại diện phần vốn góp vào Công ty CP tinh bột sắn EaKar  (15h15: 23/09/2019).
Báo cáo tài chính Quý 2/2019 (Đã kiểm toán) (09h10: 23/08/2019).
                 Báo cáo tài chính hợp nhất  
                 Báo cáo tài chính
                 Giải trình Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính Quý 2/2019. (09h01: 30/07/2019).
                 Báo cáo tài chính hợp nhất  
                 Báo cáo tài chính
                 Giải trình Báo cáo tài chính
Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 20 (15h10: 24/07/2019).
Công bố danh sách cổ đông lớn 6 đầu năm 2019. (11h20: 19/07/2019).
Công bố thông tin ngày đăng ký giao dịch đầu tiên (cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung) (11h15: 19/07/2019).
Công bố thông tin về việc tăng vốn điều lệ  (16h00: 26/06/2019).
Thông báo về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (16h50: 08/6/2019).
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 (16h45: 08/6/2019).
Mẫu đăng ký nhận tiền cổ tức  năm 2018 (đợt 2) bằng chuyển khoản hoặc ủy quyền.  
Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian công bố thông tin báo cáo tài chính 2019  (09h45: 25/05/2019).
Quy chế công bố thông tin (15h20: 24/05/2019).
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu  (08h22: 14/05/2019).
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu  (08h20: 14/05/2019).
Công bố thông tin của UBCK nhà nước về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức  (08h15: 14/05/2019).
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2018 (đợt 2) bằng tiền. (16h30: 03/05/2019).
Báo cáo thường niên 2018. (14h00: 27/04/2019).
Báo cáo tài chính Quý 1/2019. (16h55: 26/04/2019).
                 Báo cáo tài chính hợp nhất  
                 Báo cáo tài chính
                 Giải trình Báo cáo tài chính
                Giải trình công bố thông tin chậm Báo cáo tài chính 
Nghị quyết phê chuẩn các chức danh quản trị, điều hành Công ty, nhiệm kỳ 2019-2023 (16h50: 26/04/2019).
Nghị quyết phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 (16h10: 26/04/2019).  
Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2019 (08h50: 21/04/2019). 
            - Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2019.
            - Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019.
               + Biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023. 
               + Biên bản kiểm phiếu bầu BKS nhiệm kỳ 2019-2023.
               + Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHCĐ 2019.
Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Nguyễn Đức Hùng (09h00: 16/4/2019).
Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Phạm Văn Định (08h00: 16/4/2019)
Mẫu đăng ký nhận tiền ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng chuyển khoản hoặc ủy quyền. 
 Tài liệu  ĐHCĐ 2019. (14h30:  08/04/2019).
Thông báo mời họp ĐHCĐ 2019. (09h30:  08/04/2019).
               - Phiếu đăng ký tham dự Đại hội
               - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội 

Công bố thông tin xử phạt hành chính về thuế. (15h30:  05/04/2019).
Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty. (14h30:  22/03/2019).
                Bà:  Đặng Mỹ Ái Hoa -Vợ ông: Võ Văn Danh -Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.                             Bà:  Võ Thị Luận -Em gái ông: Võ Văn Danh -Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
 Báo cáo tài chính năm 2018. (08h40: 19/03/2019).
                 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 
                 Báo cáo tài chính năm 2018 
Công bố giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty. (14h10: 13/03/2019).
            Bà:  Đặng Mỹ Ái Hoa -Vợ ông: Võ Văn Danh -Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.                               Bà:  Võ Thị Luận -Em gái ông: Võ Văn Danh -Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2019 và ứng cổ tức đợt I năm 2018. (14h30: 12/03/2019).
  Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty. (08h30: 11/03/2019).
          Ông Vũ Lam Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
Công bố giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty. (09h00: 26/02/2019).
          Ông Vũ Lam Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2023. (14h00: 12/02/2019).
Công bố danh sách cổ đông lớn 6 tháng cuối  năm 2018. (10h20: 30/01/2019).
 Báo cáo tài chính Quý 4/2018. (15h40: 21/01/2019).
                 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2018 
                 Báo cáo tài chính Quý 4/2018 
                 Giải trình Báo cáo tài chính Quý 4/2018 
 Báo cáo tài chính Quý 3/2018. (15h50: 18/10/2018).
                 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2018 
                 Báo cáo tài chính Quý III/2018 
                 Giải trình Báo cáo tài chính Quý III/2018 
 Công bố Thông tin v/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc (14h00: 31/8/2018).
Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Lê Tấn Cường. (14h00: 28/8/2018).
Báo cáo tài chính Quý 2/2018. (09h0: 14/8/2018).
                  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2018 (đã kiểm toán)
                 Báo cáo tài chính Quý II/2018 (đã kiểm toán)
              Giải trình báo cáo tài chính bán niên 6 tháng đầu năm 2018 
Báo cáo tài chính Quý 2/2018. (16h50:30/7/2018).
                 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2018 

                 Báo cáo tài chính Quý II/2018
              Giải trình báo cáo tài chính Quý II/2018
Công bố thông tin ngày đăng ký giao dịch đầu tiên (cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung) (11h15: 27/07/2018).
Công bố thông tin Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính (09h30: 18/07/2018).
Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (08h00: 12/07/2018).
Thông báo về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (16h45: 22/6/2018).
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 (16h45: 22/6/2018).
Mẫu đăng ký nhận ứng cổ tức bằng chuyển khoản, ủy quyền nhận cổ tức 2017 bằng tiền.
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức 2017 bằng cổ phiếu. (13h45: 25/5/2018).
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. (13h40: 25/5/2018).
Công bố thông tin UBCKNN đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. (13h35: 25/5/2018).
Công bố kết qủa giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty. (14h05: 24/5/2018).
          Ông Tôn Long Thành Nam - Thành viên BKS Công ty
Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty. (10h53: 24/05/2018).
          Ông Phạm Văn Lâm - Thành viên BKS Công ty
Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của Công đoàn cơ sở Công ty (14h45: 15/05/2018).
Công bố giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty. (08h00: 07/5/2018).
          Ông Tôn Long Thành Nam - Thành viên BKS Công ty
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức 2017 bằng tiền. (15h00: 02/5/2018).
Báo cáo thường niên 2017. (10h20: 26/04/2018).
Công bố giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty. (17h00: 24/04/2018).
          Ông Phạm Văn Lâm - Thành viên BKS Công ty
Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người bội bộ Công ty (14h20:20/4/2018).
            Ông: Lê Tuấn Toàn - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty
Báo cáo tài chính Quý 1/2018. (08h50:20/4/2018).
                 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2018
              Báo cáo tài chính Quý I/2018
              Giải trình báo cáo tài chính Quý I/2018
Điều lệ Công ty 2018 (16h50: 16/04/2018).
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (16h40: 16/04/2018).
Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018 (14h40: 16/04/2018).
            Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2018.

            Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018.
Công bố giao dịch cổ phiếu của Công đoàn cơ sở Công ty (09h40: 11/04/2018).
Công bố giao dịch cổ phiếu của người bội bộ Công ty (17h00: 09/04/2018).
            Ông: Lê Tuấn Toàn - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty
Công bố kết giao dịch cổ phiếu của người bội bộ Công ty (17h00: 09/04/2018).
            Bà: Bùi Thị Như Hoa - Trưởng BKS Công ty
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (14h10: 03/04/2018).
Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (14h05: 03/04/2018).
               - Phiếu đăng ký tham dự Đại hội
               - Phiếu ủy quyền tham dự Đại hội 
Công bố giao dịch cổ phiếu của người bội bộ Công ty (16h25: 30/03/2018).
            Bà: Bùi Thị Như Hoa - Trưởng BKS Công ty.
Báo cáo tài chính 2017. (14h25: 28/03/2018).
                 Báo cáo tài chính hợp nhất 2017
              Báo cáo tài chính 2017
Thông báo về mất Giấy CNSH cổ phần của cổ đông Quảng Văn Bình. (16h45: 14/03/2018).
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. (08h45: 05/03/2018).
Báo cáo tài chính Quý 4/2017. (08h45: 30/01/2018).
                 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2017
              Báo cáo tài chính Quý 4/2017
Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty. (14h25: 24/01/2018).
          Ông: Ngô Văn Tươi - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (10h52: 24/01/2018).
Công bố giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty. (10h10: 12/01/2018).
          Ông: Ngô Văn Tươi - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Công bố thông tin ngày đăng ký giao dịch đầu tiên (cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung) (15h45: 03/01/2018).
Công bố Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán. (11h05: 29/12/2017).
Công bố thông tin về góp vốn và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH Nông Sản Tây Nguyên. (16h25: 20/12/2017).
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. (11h05: 01/12/2017).
Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Ông: Vũ Lam Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT. (11h05: 14/11/2017).
Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Ông Trần Đức Thạch TV HĐQT, Kế Toán trưởng và Ông: Tôn Long Thành Nam - Thành viên BKS. (16h15: 13/11/2017).
Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Ông: Vũ Lam Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT. (14h10: 01/11/2017).
Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Ông Trần Đức Thạch TV HĐQT, Kế Toán trưởng và Ông: Tôn Long Thành Nam - Thành viên BKS. (09h00: 30/10/2017).
Thủ tục mua cổ phiếu phát hành thêm (đối với cổ đông sở hữu chứng khoán chưa lưu ký). (09h00: 23/10/2017).
        - Thông báo hướng dẫn thủ tục mua cổ phiếu.  
          - Mẫu Giấy đăng ký mua cổ phiếu. 
          - Mẫu Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu. 
          - Mẫu Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. 
          - Mẫu Thông báo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. 

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu. (11h00: 05/10/2017).
Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữ nhà đầu tư nước ngoài. (10h55: 05/10/2017).
Thông báo về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng. (16h00: 04/10/2017).
Công bố thông tin UBCKNN cấp Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. (14h10: 02/10/2017).
Công bố Bảng cáo bạch phát hành cổ phiếu ra công chúng. (14h05: 02/10/2017).
  Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty. (17h00: 22/09/2017).
          Ông: Trần Thanh Chương - Thành viên HĐQT Công ty
Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty. (16h55: 13/09/2017).
          Ông: Phạm Văn Lâm - Thành viên BKS Công ty
Công bố giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty. (10h10: 13/09/2017).
          Ông: Trần Thanh Chương - Thành viên HĐQT Công ty
Thông báo V/v mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của ông Võ Tấn Dũng. (14h25: 01/09/2017).
Công bố giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty. (09h55: 03/08/2017).
          Ông: Phạm Văn Lâm - Thành viên BKS Công ty
Thông báo V/v mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của ông Phạm Võ Minh. (11h00: 01/08/2017).
Thông báo V/v mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của ông Nguyễn Thái Sơn. (11h00: 01/08/2017).
Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty. (08h20: 29/07/2017).
          Ông: Phạm Văn Lâm - Thành viên BKS Công ty
Công bố giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty. (10h58: 17/07/2017).
          Ông: Phạm Văn Lâm - Thành viên BKS Công ty
Thông báo V/v mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của ông Nguyễn Văn Minh. (14h00: 15/07/2017).
Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty. (17h10: 06/07/2017).
          Bà: Bùi Thị Như Hoa - Trưởng BKS Công ty
Công bố giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty. (10h40: 23/06/2017).
          Bà: Bùi Thị Như Hoa - Trưởng BKS Công ty
Thông báo V/v mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của ông Lê Văn Cường. (16h00: 12/06/2017).
Mẫu đăng ký nhận ứng cổ tức bằng chuyển khoản, ủy quyền nhận ứng cổ tức còn lại năm 2016.
Công bố thông tin: Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi  (16h20': 02/06/2017).
Công bố Quyết định số: 388/QĐ-SGDHN ngày 01/6/2017 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội V/v chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi  (16h15': 02/06/2017).
Công bố thông tin tóm tắt về tổ chức đăng ký giao dịch Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi  (16h10': 02/06/2017).
Công bố thông tin V/v điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức còn lại 2016 (đợt 2)  (10h15': 11/05/2017).
Công bố thông tin V/v chi trả cổ tức còn lại 2016 (14h05': 29/04/2017).
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (08h05': 16/04/2017)
              - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
              - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (16h05': 03/04/2017).
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (16h05': 03/04/2017).
Thông báo Đại hội đồng đông thường niên năm 2017 (16h05': 03/04/2017).
          Mẫu đăng ký và Ủy quyền tham dự ĐHCĐ
 năm 2017.
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 (10h05': 29/03/2017).
Báo cáo tài chính năm 2016 (10h00': 29/03/2017).
Thông báo V/v ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thay thế Thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2014-2018. (11h10: 23/03/2017).
            Mẫu số 1 và Mẫu số 2.
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để đăng ký giao dịch cổ phiếu tại SGDCK Hà Nội. (14h10: 14/03/2017).
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. (14h00: 14/03/2017).
Thông báo V/v mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của ông Hồ Minh Lâm. (11h00: 18/01/2017).
Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty. (09h10: 05/01/2017).
           Bà:  Đặng Mỹ Ái Hoa -Vợ ông: Võ Văn Danh -Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.                       Bà:  Võ Thị Luận -Em gái ông: Võ Văn Danh -Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

 

Các tin tức khác :
           THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ 2016
           TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2016
           TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2015
           TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2014
           ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2013
           ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2012
           ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2011
           ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2010
           ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2009
           ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2008
           GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP (MÃ SỐ THUẾ).
THÔNG TIN NỘI BỘ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI
48 Phạm Xuân Hòa, Phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
Điện thoại :  (0255) 3827308, 3819549, 3826952, 3822529.  Email: apfco@apfco.com.vn